W siódmą rocznicę katastrofy smoleńskiej
10 kwietnia 2017
Układy polityczne. Ewolucja układu sił politycznych w województwie świętokrzyskim w latach 1998-2007
11 kwietnia 2017

Świętokrzyska Karta Seniora jako element srebrnej gospodarki

Terminem srebrna gospodarka określa się wszelką działalność gospodarczą mającą na celu zaspokajanie potrzeb wyłaniających się z procesu starzenia się ludności. W innym ujęciu można ją przedstawić jako system usług i wytwarzania dóbr ukierunkowany na wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych i zaspokajający ich potrzeby konsumpcyjne, bytowe oraz zdrowotne.

 

 
Spotkać można również szeroko pojętą definicję gospodarki senioralnej uwzględniającą jej różne gałęzie, mianowicie opiekę medyczną i sanatoryjną, mieszkalnictwo, rynek pracy i szkolenia dla opiekunów, finansowanie programów i inicjatyw gospodarczych itd.

Jak wynika z wyżej wymienionych definicji srebrnej gospodarki, działanie i rozwój jej oparty jest na potencjale nabywczym osób starszych potocznie nazywanych seniorami- stąd wywodzi się często używane alternatywne określenie gospodarka senioralna. Średnia zasobność portfela seniorów jest raczej skromna ale  uwzględniając stale wzrastającą ich ilość i fakt, iż w bliskim okresie czasu będą stanowić ponad połowę społeczeństwa, stają się  pożądanym klientem dla którego warto przygotowywać specjalną ofertę.

W celu połączenia oczekiwań przedsiębiorców i potrzeb seniorów powstał projekt zatytułowany Świętokrzyska Karta Seniora, jako jedno z działań prowadzonych na rzecz seniorów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach projektu przyjmuje się, zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą, iż seniorem jest osoba, która ukończyła 60 rok życia. Przedsiębiorca jest partnerem projektu. Sama karta jest pojęciem umownym i w praktyce oznacza dokument tożsamości np. dowód osobisty potwierdzający ukończenie wyżej wymienionego wieku, co eliminuje: obsługę administracyjną, konieczność drukowania kart i problemy z ochroną danych osobowych oraz redukuje koszty.

Świętokrzyska Karta Seniora jest formą dodatkowego wsparcia dla seniorów z terenu całej Polski w dostępie do różnych form życia społecznego, kulturalnego, prozdrowotnego i gospodarczego; poprzez zaoferowanie im specjalnych ulg, usług bądź szczególnych uprawnień wynikających z oferty partnerów projektu.

Zakres oferty przysługującej seniorom wynika z propozycji przedstawionych przez partnerów przedsięwzięcia. Aktualny wykaz partnerów i ich oferta oraz wszystkie inne informacje są zamieszczone na stronie internetowej www.senior.sejmik.kielce.pl
Zakłada się pozyskiwanie i współpracę z partnerami z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy w ramach własnej działalności udostępnią zasoby poprzez zaproponowanie ulg, usług bądź szczególnych uprawnień dla seniorów. Katalog partnerów jest otwarty, co pozwala na sukcesywne poszerzanie zasobów.
Partnerzy projektu zyskają wyjątkową szansę, aby:
•    stać się podmiotem biorącym udział w rozwoju srebrnej gospodarki na terenie województwa świętokrzyskiego,
•    zaakcentować swój wizerunek jako podmiotu otwartego na inicjatywy społeczne i przyjaznego osobom starszym,
•    zyskać nowy sposób promocji i pozyskać nowych klientów.

  Jerzy Pyrek