Wyborcza Kielce: Marszałek Jarubas do polityków PiS: Pokażcie w końcu, co – oprócz gadania – potraficie
7 lutego 2018
Starostowie zwracają się do mieszkańców województwa świętokrzyskiego w związku z „nieprawdziwymi informacjami podawanymi przez niektórych działaczy PiS”
7 lutego 2018

Starostowie Powiatów Województwa Świętokrzyskiego apelują do Ministra Zdrowia

Stanowisko – Apel Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego do Ministra Zdrowia o podjęcie konkretnych działań zmierzających do zażegnania kryzysu w funkcjonowaniu ogólnopolskiego systemu ochrony zdrowia.

 

„Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, powodując się doświadczeniami, skutkującymi ograniczeniem działalności szpitali na terenie Województwa Świętokrzyskiego (w szczególności zaś koniecznością czasowego zawieszenia funkcjonowania wielu różnych oddziałów), wyraża głębokie zaniepokojenie narastającym w ostatnim okresie kryzysem w funkcjonującym systemie opieki zdrowotnej.Kryzys ten spowodowany w szczególności niedoborem kadry medycznej powoduje realne zagrożenie zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń medycznych oraz niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia pacjentów.Samorządy – Powiaty i Województwo są świadome swych obowiązków związanych z zapewnieniem opieki zdrowotnej społecznościom lokalnym, niemniej jednak bez konkretnych rozwiązań systemowych, o których podjęcie występujemy, nie mają żadnej możliwości, by zaistniałą sytuację zmienić.

W związku z powyższym wnosimy o:

 zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na zaspokojenie żądań płacowych lekarzy i pielęgniarek;

 analizę obecnego systemu kształcenia lekarzy w Polsce w kierunku ułatwienia dochodzenia do uzyskania specjalizacji;

 umożliwienie w większym zakresie zatrudniania lekarzy-rezydentów w szpitalach powiatowych;

 pełniejsze wykorzystanie doświadczenia zawodowego lekarzy posiadających I stopień specjalizacji o długoletniej praktyce, poprzez umożliwienie im samodzielnego pełnienia dyżurów;

 zintensyfikowanie  działań na rzecz wykorzystania potencjału  podstawowej opieki zdrowotnej w procesie leczenia pacjentów. Zwracamy uwagę, że przy obecnym stopniu finansowania POZ-ty stanowią konkurencję dla szpitali w zakresie zapewnienia lekarzom lepszych warunków płacowych, przy znacząco niższym zakresie odpowiedzialności za pacjenta. W sytuacji, w której w szpitalach warunki pracy siłą rzeczy są mniej komfortowe, to POZ-ty często stanowią rzeczywistą konkurencję na rynku pracy;

 ułatwienie w zakresie uznawania kwalifikacji osób zza wschodniej granicy. Z uwagi na mniejsze niż w przypadku osób pochodzących z innych krajów bariery językowe, przy braku rodzimej kadry medycznej, takie działania są konieczne.

 umożliwienie łączenia dyżurów na oddziałach pokrewnych w podobny sposób jak to reguluje rozporządzeni Ministra Zdrowia z grudnia 2017 roku.

Wyrażamy zdecydowaną  dezaprobatę wobec wykorzystywania trudnej sytuacji w służbie zdrowia do osiągania doraźnych celów politycznych przez polityków wszystkich opcji.

Przedstawiając niniejsze stanowisko-apel, oczekujemy jednoczesnej deklaracji, co do podjęcia przez Ministerstwo Zdrowia pod Pana kierownictwem szybkich i skutecznych działań, skutkujących poprawą opieki zdrowotnej i umożliwienie nam, samorządom, jako podmiotom odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa zdrowotnego naszych obywateli, prawidłowe wykonywanie zadań publicznych wobec społeczności lokalnych.”