Stanowisko Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zagrożeń dla samorządności terytorialnej
26 kwietnia 2017
Pomnik Wincentego Witosa stanie w centrum Kielc
27 kwietnia 2017

Stanowisko Sejmiku w sprawie rekompensat wodno-środowiskowych dla rybaków śródlądowych

Na Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 24 kwietnia radni przyjęli stanowisko wobec rekompensat wodno-środowiskowych dla rybaków śródlądowych. Stanowisko wyraża zaniepokojenie odnośnie zamiaru odebrania przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 92 mln. euro zapisanych w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 na realizację tzw. rekompensat wodno-środowiskowych na stawach karpiowych. Na temat sytuacji, w której wkrótce mogą znaleźć się osoby z sektora rybackiego mówili świętokrzyscy ludowcy na ostatniej konferencji prasowej.

„Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wraz z przedstawicielami sektora rybackiego wyraża zaniepokojenie odnośnie zamiaru odebrania przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 92 mln. euro zapisanych w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 na realizację tzw. rekompensat wodno-środowiskowych na stawach karpiowych. Z rekompensat wodno-środowiskowych rybacy korzystali od 2010 r. i mieli je również zagwarantowane w obecnym programie unijnym Ryby i Morze 2014-2020” – czytamy w stanowisku Sejmiku. „Rybactwo śródlądowe jest istotnym elementem gospodarki naszego województwa. Przesunięcie środków teraz, kiedy hodowcy karpia liczą na nie i wkalkulowali je w swoje planowanie finansowe i inwestycyjne jest niewskazane, a przede wszystkim krzywdzące dla rybaków. Pretensje ze strony rybaków śródlądowych mogą być również kierowane pod adresem rybaków morskich, co może prowadzić do konfliktów i podziałów. Stawy karpiowe, poza dostarczaniem na rynek tak cenionej w Polsce ryby, jaką jest karp, spełniają również inne funkcje pozaprodukcyjne. Odgrywają między innymi rolę retencyjną, magazynując wodę. W przypadku likwidacji hodowli karpia, stawom grozi zamulenie, zarośniecie roślinnością, co doprowadzi do ich zniknięcia i pogorszenia bilansu wodnego danego obszaru. Bardzo ważne jest także pozytywne oddziaływanie stawów na lokalne ekosystemy i bioróżnorodność. Stawy stanowią bowiem siedliska dla różnych, często rzadkich gatunków zwierząt i ptaków, co decyduje o bogactwie przyrodniczym danego obszaru. Z uwagi na fakt, iż gospodarstwa rybackie obecnie borykają się z dużymi problemami z utrzymaniem produkcji i osiągnięciem satysfakcjonujących dochodów z prowadzonej działalności, zdaniem Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nie należy pozbawiać rybaków możliwości pozyskania rekompensat wodnośrodowiskowych, które częściowo wyrównywałyby ponoszone straty i zapobiegłyby degradacji polskich ekologicznych hodowli stawowych” – głosi dalej stanowisko.

Radni przyjęli stanowisko, a teraz zostanie ono przekazane do m.in. Prezydenta RP, Marszałków Sejmu RP i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministrów Rozwoju, Finansów, Środowiska i Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.