O dużych problemach rolników, sadowników i właścicieli gospodarstw rybackich – Video
24 kwietnia 2017
Stanowisko Sejmiku w sprawie rekompensat wodno-środowiskowych dla rybaków śródlądowych
26 kwietnia 2017

Stanowisko Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zagrożeń dla samorządności terytorialnej

„…Rada Powiatu nie podziela wynikającego z podejrzliwości i braku zaufania rządzących do organów jednostek samorządowych poglądu, że centralizacja decyzji w organach administracji rządowej jest jedynym skutecznym środkiem w zapobieganiu sporadycznie zdarzającym się nieprawidłowościom. Jednostki samorządu terytorialnego pozbawione już zostały i zamierza się je pozbawić wielu kompetencji, albo w istotny sposób ograniczyć ich decyzyjność tworząc atrapę samorządności.

 

Należą do nich decyzje dotyczące zarządzania oświatą takie jak: zlikwidowanie możliwości przedłużenia kadencji dyrektora szkoły, zmiany w składzie komisji konkursowej przy wyborze dyrektora, obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora w odniesieniu do sieci szkół, uzależnienie możliwości likwidacji szkoły od pozytywnej opinii kuratora.

Nasz sprzeciw wywołują zapowiedzi zmian w organizacji nadzoru budowlanego. Utworzenie w województwie świętokrzyskim 4-5 inspektoratów okręgowych w miejsce dotychczasowych 14 utrudni mieszkańcom dostęp do usług tego organu budowlanego.

Identyczna sytuacja zaistnieje po przekazaniu z powiatów spraw z zakresu wydawania pozwoleń wodno – prawnych do mającej powstać nowej instytucji Wody Polskie.

Przejecie przez administracje rządową powiatowych urzędów pracy i poradni psychologiczno – pedagogicznych pozbawi władze powiatów bardzo ważnych instrumentów służących realizacji strategii rozwoju.

Zupełnie niezrozumiałe są dla nas powody wstrzymania w bieżącym roku finansowania zadań z zakresu budownictwa pod pretekstem niewyjaśnionego ich charakteru – czy są to zadania własne samorządu powiatowego, czy zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. W przypadku powiatu kieleckiego jest to kwota 217 tys. zł.

Zmniejszenie w budżecie państwa na rok 2017 o 200 mln zł nakładów na realizację programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 obniży możliwości spełnienia społecznych oczekiwań w zakresie przebudowy i remontów dróg powiatowych.

Apelujemy do polityków obozu rządzącego, których część wywodzi się ze środowiska samorządowego o powstrzymane działań dewastujących samorządność terytorialną, utrudniających życie mieszkańców, hamujących inicjatywę i aktywność obywatelską…”

Wicestarosta kielecki Zenon Janus jednoznacznie stwierdził, że wprowadzone zmiany związane z zarządzaniem oświatą są uderzeniem w samorządy. Samorządy zostały faktycznie pozbawione wpływu na decyzje dotyczące prowadzonych przez nie szkół. – Dyrektora łatwiej jest ocenić organowi prowadzącemu, niż kuratorowi, którego kontakt ze szkoła jest okazjonalny. Jeżeli dyrektor dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, nie ma uzasadnienia organizowanie konkursu – mówił.

Z kolei Józef Szczepańczyk  mówiąc o ograniczaniu kompetencji samorządów wskazał na wynikające z wprowadzanych, lub planowanych zmian. Na przykład zastąpienie 14 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanymi 4 – 5 w województwie będzie stanowić istotne utrudnienie dla osób załatwiających w tej instytucji sprawy – potrzeba dalszego dojazdu, większe kolejki, dłuższy czas rozpatrywania spraw.

– Musimy dać wyraz swojego zaniepokojenia temu co się dzieje, bo zmiany są istotne i daleko idące. Naruszają wynikającą ze społecznej nauki Kościoła zasadę pomocniczości – powiedział członek Zarządu.