Kultura
5 października 2018
program_bezpieczenstwo

Z Unią Europejską za pan brat...

Kondycja ekonomiczna wsi jest rzeczywistym miernikiem bogactwa naszego kraju. W coraz bardziej globalnych warunkach gospodarki rolnicy nie mogą zostać pozostawieni sami sobie i powinni być wspierani przez władze państwowe. Dla PSL kwestią priorytetową była, jest i będzie sprawa dochodów rolników. Dlatego tak ważne są dzisiaj negocjacje z KE na temat kształtu przyszłego budżetu UE i nakładów na WPR. Tej sprawy nie można zlekceważyć. W polskich warunkach bowiem- ok. 50% dochodów rolniczych rodzin pochodzi z dopłat bezpośrednich. Rolnicy w Świętokrzyskiem okazali się również bardzo sprawnymi beneficjentami II filara WPR modernizując swoje gospodarstwa i doposażając je w nowoczesny sprzęt. Z drugiej strony funkcjonuje duża rzesza małych gospodarstw socjalnych, które produkują na własne potrzeby. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Świętokrzyskiem to 5,6 ha przy średniej dla kraju 10,6 ha. Dużym wyzwaniem jakie stoi przed świętokrzyskim rolnictwem jest budowanie współdziałania i kooperacji. Tylko wtedy będzie można mówić o większej konkurencyjności w świetle rozdrobnienia gospodarstw w naszym regionie. Dlatego szansy dla świętokrzyskich rolników upatrujemy nadal w powstawaniu zrzeszeń producentów rolnych. Obecnie w Świętokrzyskiem funkcjonuje ich 20. Przykład funkcjonowania takich grup jak Spółdzielnia Producentów Warzyw i Owoców z Sielca Kolonii czy Spółdzielni Nadwiślanka z Ożarowa pokazują, że jest to możliwe i wykonalne.

program_bezpieczenstwo

Zielone targowiska

Proponujemy, aby w każdym mieście powiatowym powstał Zielony targ, który umożliwi sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych. Od 2014 w Świętokrzyskiem przy wykorzystaniu środków PROW i dotacji 5,2 mln zł powstało 6 takich miejsc. Dążymy do skrócenia łańcucha dostaw żywności i sprzedaży produktów na rynek lokalny, omijając dyktat pośredników i dużych sieci handlowych.

Wraz ze wzrostem świadomości konsumentów rośnie zapotrzebowanie na żywność wysokiej jakości (ekologiczną i organiczną). Dlatego coraz bardziej znaczący udział rynkowy w handlu żywnością będzie zyskiwała sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny. Rolnicy mają już możliwość sprzedaży swoich produktów przetworzonych i nieprzetworzonych, z pominięciem pośrednika. Oczekują teraz na zmianę przepisów, które umożliwią im sprzedaż nie tylko na targowisku ale i do lokalnego sklepu czy restauracji.

program_bezpieczenstwo

Do popularyzacji lokalnych produktów przyczynia się również Sieć Dziedzictwa Kulinarnego, do której należy 82 producentów ze Świętokrzyskiego z 92 produktami. Ważną rolę w aktywizacji potencjału obszarów wiejskich pełnią Lokalne Grupy Działania, wokół których koncentrują się najbardziej aktywne osoby i podmioty działające w środowiskach lokalnych.

program_bezpieczenstwo

Warunki życia na wsi....

Z raportu Polska wieś 2018 wynika, że już tylko ok. 10% mieszkańców wsi utrzymuje się tylko i wyłącznie z rolnictwa. W Świętokrzyskiem wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie ok.25%. Coraz bardziej znaczącym generatorem zasobów finansowych na wsi jest przedsiębiorczość i usługi. Przemiany cywilizacyjne jakie obserwujemy w Polsce i krajach zachodnich wskazują na to, że ten proces będzie się pogłębiał. W naszym regionie na wsi zamieszkuje 55% mieszkańców. Wieś zmienia się, pięknieje, stając się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do pracy i mieszkania.

Ważne, aby wielofunkcyjny rozwój wsi, budowa infrastruktury, wspieranie aktywności społecznej i gospodarczej miały swój należny udział w polityce regionu. Polskie Stronnictwo Ludowe od lat jest propagatorem idei zrównoważonego rozwoju w wymiarze terytorialnym, społecznym i ekonomicznym. Mieszkańcy naszego regionu nie mogą być karani gorszym dostępem do usług, edukacji czy infrastruktury tylko dlatego, że urodzili się na wsi a nie w mieście. Tylko w dwóch edycjach PROW dla Świętokrzyskiego zainwestowano ponad 800 mln zł w infrastrukturę, przedsiębiorczość i aktywizację społeczną mieszkańców poprzez program Lider. Od lat realizujemy również Program Małej Odnowy Wsi Świętokrzyskiej przeznaczając co roku na projekty grantowe ok. 1 mln zł.

program_bezpieczenstwo

Woda to życie

Tegoroczna susza w rolnictwie uświadomiła wszystkim jak wielkim wyzwaniem jest zatrzymywanie wody, która może być wykorzystywana gospodarczo. Sposobem zaradzenia temu problemowi jest budowa zbiorników retencyjnych. W Świętokrzyskiem opracowaliśmy Program Małej Retencji dla województwa świętokrzyskiego. Zawiera on koncepcję wybudowania w regionie świętokrzyskim 174 zbiorników wodnych pełniących funkcje retencyjne i rekreacyjne ( do tej pory wybudowano 16). Potrzebą o znaczeniu podstawowym jest dokończenie wodociągowania miejscowości w gminach, w których nie ma 100% dostępu do wody pitnej z sieci (ok. 4% miejscowości).

program_bezpieczenstwo

Migracje młodych

Od kilku lat wieś notuje dodatnie saldo migracji w relacji z miastem. Niestety ta prawidłowość dotyczy najczęściej miejscowości w pobliżu większych miast i miasteczek. W pozostałych boleśnie odczuwalny jest problem migracji, zwłaszcza osób młodych, którzy wyjeżdżają w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. Inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną, komunalną, edukacyjną i rozwój przedsiębiorczości tworzą lepsze warunki do życia i powinny sprawić, że młodzi ludzie nie będą decydować się na wyjazd do innych ośrodków lub za granicę.

program_bezpieczenstwo