Edukacja
5 października 2018
Kultura
5 października 2018
WWW

Świętokrzyskie po drodze....

Sprawą priorytetową jest poprawa dostępności komunikacyjnej. Konieczne jest jak najszybsze dokończenie budowy ekspresowej „7”, rozbudowa „74” do paramentów drogi ekspresowej i sprawny dojazd do autostrad A1, A2 pod Łodzią, modernizacja drogi nr 78 na Śląsk, „42” - głównej drogi łączącej północne najbardziej uprzemysłowione miasta regionu, „73” kluczowa dla skomunikowania uzdrowisk na południu województwa i łącząca region z budowanym mostem na Wiśle w Nowym Korczynie. W zakresie dróg wojewódzkich aktualnie realizowane i planowane są inwestycje o łącznej wartości ponad 860 mln złotych ( 50 km obwodnic po nowym śladzie i 91 km zmodernizowanych dróg) z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego i Polski Wschodniej. Uwagę zwracają zwłaszcza projekty obwodnic miast: Włoszczowy, Staszowa, Buska (Zbludowic), Kazimierzy Wielkiej, Jędrzejowa, Pińczowa, Starachowic, Klimontowa, Nowego Korczyna i Daleszyc. Inwestycje te znacząco przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

Coraz większego znaczenia nabiera transport kolejowy. W tym zakresie konieczna do wykonania pozostaje modernizacja linii nr 8 z Warszawy przez Kielce do Krakowa, budowana przy wsparciu samorządu łącznica z Centralną Magistralą Kolejową w Czarncy, oraz nowe otwarcie w kierunku Łodzi i północno-zachodniej części kraju przez Skarżysko, Końskie ( z planowanym nowym ok. 20 km odcinkiem Tumlin- Wąsosz), dzięki któremu czas dojazdu do Warszawy będzie wynosił ok. 1 godziny 15 minut. Planowane jest również uruchomienie regularnych połączeń do Sandomierza, Buska Zdroju i przedłużenie linii kolejowej w kierunku centrum tego miasta. Wyzwaniem pozostaje , większe wykorzystanie Linii Hutniczo-Siarkowej, poprzez budowę terminali towarowych. Dobre przykłady mamy już w przypadku Sędziszowa i Kij.

Problemem, który bardzo doskwiera mieszkańcom zwłaszcza małych miejscowości, jest ograniczona dostępność komunikacyjna. Należy tak zorganizować transport publiczny aby państwo mogło subsydiować przewozy na mniej rentownych trasach, tym samym pomagając szczególnie osobom starszym i młodzieży dojeżdżającej do szkół średnich.

WWW

Demografia

Spadek liczby ludności w województwie, starzenie się społeczeństwa to problemy charakterystyczne dla całego kraju, lecz w naszym regionie przebiegają szybciej, niż w większości regionów. Prognozy GUS stawiają nasz region wśród 3 najbardziej narażonych na depopulację. Przyczyn tego zjawiska należy szukać w aspektach ekonomicznych i edukacyjnych. Oprócz niskiej liczby urodzeń duży wpływ na depopulację w regionie mają: niższe dochody mieszkańców, bliskość dużych aglomeracji miejskich z większymi rynkami pracy, mniejsza podaż dobrze płatnych miejsc pracy, oraz wyjazdy uzdolnionej młodzieży na studia do mocniejszych ośrodków akademickich.

Walka z tymi niekorzystnymi zjawiskami została wskazana jako główny cel przyjętej jednogłośnie (również głosami opozycji) przez Samorząd Regionalny - Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020r.. W pakiecie działań finansowanych przez fundusze europejskie, znajdują się przede wszystkim:

 • uczynienie ze sfery edukacji zasadniczego czynnika rozwoju regionu co oznacza konieczność poprawy jakości kształcenia na wszystkich poziomach i wzrost prestiżu regionalnych uczelni, (700 mln zł inwestycji w publicznych uczelniach w regionie)
 • wspieranie inwestycji w firmach w Świętokrzyskiem, co przyczynia się do podnoszenia ich wydajności i konkurencyjności a takie firmy mogą oferować lepsze warunki pracy dla pracowników,
 • rozwój szkolnictwa zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy - ukończenie kierunku dostosowanego do regionalnego rynku pracy zwiększa szanse, że młodzież nie będzie opuszczać regionu w poszukiwaniu pracy. Budujemy ten system w porozumieniu z władzami powiatów.
 • rozwój świętokrzyskich uczelni - podniesienie atrakcyjności kształcenia wyższego w Kielcach.
 • zapewnienie rodzicom opieki nad dziećmi do lat 3 i edukacji wczesnoszkolnej, co umożliwi im pogodzenie obowiązków wychowawczych z pracą zawodową.
WWW

Czas zawodowców

Strategicznym wyzwaniem dla regionu jest wspieranie szkolnictwa zawodowego. Mówią o tym pracodawcy, którzy są w stanie coraz częściej zapłacić wyższe pensje, ale mają problem ze znalezieniem pracowników. Odpowiedzią na tę potrzebę jest dobrze zorganizowany system kształcenia zawodowego - mocno nakierowany na potrzeby firm w regionie.

Samorząd województwa w porozumieniu z powiatami, które odpowiadają za ten dział edukacji, realizuje programy wzmacniające szkolnictwo zawodowe. W ramach projektów „Nowoczesna szkoła-nowoczesny region” i „Innowacyjna edukacja - nowa możliwości zawodowe” promujemy dualny model kształcenia, zwiększając liczbę godzin praktyk w zakładach pracy, finansując koszty stypendium stażowego dla ucznia oraz koszty pracodawcy związane z opieką nad praktykantem. Na oba projekty pozyskaliśmy w sumie ponad 30 mln zł. Źródłem finansowania dla podobnych projektów, realizowanych w przyszłości m.in przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest Baza Usług Rozwojowych. Będą one skupiały się na dostosowaniu kwalifikacji pracowników do zmieniających się realiów rynkowych poprzez finansowanie zamawianych szkoleń, kursów, studiów i innych działań podnoszących kwalifikacje kadry przedsiębiorstw.

WWW

Przedsiębiorcze Świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie koncentrowało dotąd swoje dotychczasowe wysiłki przede wszystkim na realizacji zadań inwestycyjnych oddziałujących prorozwojowo:

 1. Uzupełnianiu infrastruktury drogowej ( m.in 2 mosty na Wiśle: Połaniec i Nowy Korczyn, droga ekspresowa S7, obwodnice 10 miast i inwestycje na drogach wojewódzkich za ponad 860 mln zł od 2014r.)
 2. Budowie infrastruktury i taboru kolejowego (łącznica Czarnca-Włoszczowa, zakup 13 nowoczesnych pojazdów za 190,5 mln zł (w okresie 2011-2019) - najwyższy wskaźnik odnowienia taboru w Przewozach Regionalnych w Polsce
 3. Budowie od podstaw infrastruktury teleinformatycznej ( projekt e-świętokrzyskie i budowy sieci szerokopasmowej o przepustowości 100Mbit/s)
 4. Budowie infrastruktury turystycznej (m.in. ścieżka rowerowa Polski wschodniej Green Velo)
WWW

Obecnie po okresie inwestycji w infrastrukturę przyszedł czas na wsparcie świętokrzyskich przedsiębiorców w formule bardziej dedykowanej i zindywidualizowanej. W ramach RPO WŚ na lata 2014-20 samorząd województwa wsparł realizację inwestycji w 297 przedsiębiorstwach na kwotę 329 mln zł. Biorąc pod uwagę analizy m.in. Banku Światowego, opinie samych przedsiębiorców wyznaczyliśmy kilka obszarów wsparcia przedsiębiorców na przyszłość:

 1. Nowoczesny przemysł i usługi – Program COP 21. Celem programu jest ściągnięcie do regionu najbardziej innowacyjnych pomysłów biznesowych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury badawczej regionalnych uczelni. W jego ramach zostanie uruchomiony program grantowy ze środków RPO dla najbardziej obiecujących pomysłów biznesowych badanych i wdrażanych na świętokrzyskich uczelniach. Budżet projektu szacujemy na 50 mln zł. System wsparcia będzie premiował osoby, podmioty chcące osiedlić się w regionie; wdrożenia pomysłów w świętokrzyskich przedsiębiorstwach oraz realizację badań na świętokrzyskich uczelniach. Środki z systemu połączymy z bonem przesiedleńczym i wsparciem pomostowym przez okres trzech miesięcy na znalezienie mieszkania, szkoły czy przedszkola. Dodatkowo zawiążemy porozumienie z niektórymi gminami na temat uruchomienia platformy informatycznej dla osób chcących się osiedlić, gdzie znajdą informację o szkołach, przedszkolach, przychodniach czy mieszkaniach.
 2. Kreatywny Biznes – Program Młodzi Idą. Celem programu jest stworzenie ekosystemu wsparcia kreatywnego biznesu z całego kraju do inwestowania w regionie przy wsparciu doradczym i inwestycyjnym regionalnych instytucji z całego województwa (inkubatorów, centrów obsługi inwestora, uczelni wyższych, banków, funduszy inwestycyjnych). W ramach programu stworzona została sieć instytucji z całego regionu w jeden system wsparcia doradczego, udostępniania terenów inwestycyjnych, finansowania przedsięwzięć, współpracy nauki i biznesu (Politechnika Świętokrzyska, RCNT, FPWŚ, ŚFP, Bank Spółdzielczy, Polski Instytut Ekonomiczny, ŚZPP Lewiatan, Forum Pracodawców, SIPH, Izba Rzemiosła, OWiPR Sandomierz). W ramach projektu powstanie również modelowy proces inkubacji aspirujących przedsiębiorców w oparciu o regionalne zasoby lokalowe, doradcze i inwestycyjne. Wartość przedsięwzięcia szacujemy na 13 mln zł.
 3. System wsparcia przedsiębiorców – zintegrowane centrum usług dla biznesu – Biznes Factory. Celem programu jest stworzenie systemu i standardu usług dla biznesu oraz wsparcia finansowego na usługi doradcze świadczone w jednym miejscu przy wsparciu kompetencji wszystkich liczących się instytucji otoczenia biznesu w regionie. Spowodujemy zintegrowanie instytucji otoczenia biznesu działających w regionie w jednym przyjaznym dla przedsiębiorców miejscu. System tworzą: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego , Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy oraz wiodące instytucje otoczenia biznesu: ŚZPP Lewiatan, Izba Rzemiosła, Forum Pracodawców, Świętokrzyska Izba Przemysłowo-Handlowa, Grono Targowe. Projekt pozwoli na uruchomienie systemu badania potrzeb, świadczenia usług, standardów jakości usług dla przedsiębiorców i systemu finansowania usług na zasadzie one stop shop. Wartość przedsięwzięcia: system ok. 12 mln PLN, system voucher’ów doradczych ok. 50 mln PLN.
 4. Skuteczna promocja gospodarcza - Świętokrzyskie firmy potrzebują wsparcia na działania proeksportowe. W ramach programu „Świętokrzyskie hard to pronounce, easy to do business in” samorząd województwa od kilku lat finansuje wyjazdy przedsiębiorców z kluczowych branż rozwojowych regionu na misje gospodarcze, targi i konferencje biznesowe, oraz misje przyjazdowe przedsiębiorców zagranicznych do Świętokrzyskiego. Działanie to ma na celu znalezienie nowych partnerów biznesowych, a także rynków zbytu dla produktów z województwa świętokrzyskiego. W opinii przedsiębiorców jest to bardzo efektywna forma wsparcia, która przynosi rezultaty w postaci konkretnych korzyści i nowych relacji gospodarczych.
WWW

Tereny inwestycyjne

W zakresie aktywizacji gospodarczej wspólnym zadaniem dla każdego szczebla samorządu jest stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej i promocja najlepszych lokalizacji. Konieczne jest budowanie oferty pakietowej dla każdej lokalizacji z uwzględnieniem dostępności kadry, lokalnego szkolnictwa zawodowego, ulg podatkowych i miejscowych kooperantów. Faktycznym gospodarzem i partnerem dla inwestorów jest samorząd lokalny, który powinien prezentować otwarcie na dialog i współpracę z biznesem.

W Świętokrzyskiem, z uwagi na specyfikę przestrzenną i duży udział terenów chronionych przyrodniczo, trudno jest na tym polu konkurować z regionami w zachodniej i północnej Polsce. Jednak coraz lepsze skomunikowanie otwiera nowe możliwości dla samorządów, które przygotowują ciekawą ofertę inwestycyjną. Wśród samorządów, liderujących na tym polu warto wskazać: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Jędrzejów, Skarżysko Kamienną, Sitkówkę Nowiny, Połaniec i Ożarów. Wartość przygotowanych terenów od 2014r. dofinansowanych przez samorząd województwa to 38 mln na 33 ha terenów uzbrojonych. Aktualnie w ocenie w kolejnym konkursie RPO WŚ znajduje się 7 wniosków na 38 ha za 54 mln zł. Szczegółową bazę terenów inwestycyjnych prowadzi Centrum Obsługi Inwestora przy Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach.

WWW