Bezpieczeństwo
5 października 2018
Gospodarka
5 października 2018
WWW

Najważniejsza jest przyszłość... Edukacja 2.0.

Dbamy o dzieci

Każde dziecko ma prawo do opieki w żłobku i przedszkolu. Badania pokazują, że dzieci, które w wieku 3 lat zostały objęte edukacją przedszkolną, osiągają o 30% wyższe wyniki na kolejnych etapach edukacyjnych. W latach 2014-2018 w województwie świętokrzyskim utworzyliśmy 28 nowych żłobków, przedszkoli, przeznaczając na ten cel ponad 46 mln zł. Widzimy znaczne potrzeby w tym zakresie, stąd też pozyskamy kolejne środki finansowe na powstanie nowych placówek.

WWW

Tworzymy nowoczesną szkołę

Uświadamiamy sobie wagę nowoczesnej edukacji. Edukacji dostosowanej do współczesnego świata, reagującej na rozwój nowoczesnych technologii, zmieniające się oczekiwania rynku pracy, kulturową różnorodność i przeobrażenia społeczne. Widzimy potrzebę kształcenia nowych umiejętności i kompetencji, eksponujących potrzebę krytycznego myślenia, pracy zespołowej, przywództwa, skutecznej komunikacji, rozwiązywania problemów poprzez negocjacje i współpracę w zespole, pozyskiwania i selekcji informacji, kreatywności, biegłości językowej i cyfrowej. Wspierane przez nas placówki realizują zasady innowacyjnego nauczania opartego na nowoczesnych technologiach, wspólnym budowaniu wiedzy, zespołowej współpracy, wykorzystaniu potencjału nowoczesnych technologii mobilnych.

Świętokrzyska szkoła musi być nowoczesna, bezpieczna, przyjazna, niewykluczająca, w pełni otwarta na wszystkie grupy społeczne i środowiska. Dobre wykształcenie i dobre wychowanie na wszystkich poziomach edukacyjnych to nasz priorytet. Rolą samorządu jest wspieranie działań, które pozwalają młodym mieszkańcom regionu zdobywać wiedzę, wykorzystywać potencjał i rozwijać zdolności. Chcemy umożliwić wszystkim uczniom i studentom pełny udział w procesie kształcenia.Osoby z niepełnosprawnościami – równi sprawnym. W szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego uczy się 5,5 tys. dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności. Stworzymy system, który przygotuje go do pełnej aktywności zawodowej.

Będziemy uwrażliwiać społeczeństwo. Pomożemy w likwidacji barier architektonicznych a tym samym ułatwimy dostęp do różnych obiektów użyteczności publicznej. Planujemy kontynuację rozpoczętych w ubiegłych latach programów (stypendialnych, edukacyjnych, społecznych) i wprowadzanie nowych inicjatyw, które zapewnią młodzieży świętokrzyskiej właściwe wykształcenie i rozwój osobisty.

WWW

Wdrożyliśmy dwie edycje programów stypendialnych dla uzdolnionych uczniów pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących oraz Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (6 mln zł trafiło do uzdolnionych uczniów z naszego regionu). Zrealizowaliśmy projekt Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej, którego celem było rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, przede wszystkim w zakresie logiki i wyobraźni przestrzennej (wyposażyliśmy 124 szkoły w zestawy szachowe; ponad 200 nauczycieli uczestniczyło w cyklu szkoleń dotyczących edukacji szachowej).

Uruchomiliśmy unikalny projekt Dwujęzyczne Świętokrzyskie, w ramach którego popularyzujemy nauczanie dwujęzyczne jako innowacyjne rozwiązanie w przyswajaniu języków obcych. Od kilku lat realizujemy autorski świętokrzyski program Billingual Świętokrzyskie, przygotowując zajęcia dla uczniów w formie show językowego - współtworzonego przez młodych (dotychczas udział w zajęciach wzięło ok. 5 tys uczniów).

Podejmujemy inicjatywy ukierunkowane na nauczanie eksperymentalne, np. projekt Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych adresowany do 180 uczniów z naszego regionu. Planujemy systematyczne działania związane z edukacją w terenie, edukacją przyrodniczą i ekologiczną.

Inwestujemy w młodzież. Współtworzymy Świętokrzyski Programu Rozwoju Liderów – Liderzy dla Młodzieży, adresowany do lokalnych liderów i aktywnych przedstawicieli różnych instytucji działających na rzecz młodzieży naszego regionu. Rozwój nowoczesnego regionu opieramy głównie na rozwoju wysokiej jakości kapitału ludzkiego, na inwestycjach w naukę i wzmacnianiu potencjału świętokrzyskich szkół wyższych.

Wspieramy i będziemy wspierać nowe kierunki kształcenia, zgodne ze strategią rozwoju regionu, tendencjami na rynku pracy i potrzebami województwa świętokrzyskiego (np. na kierunek lekarski zakontraktowaliśmy dotąd ponad 60 mln zł; we współpracy z UJK utworzono również rolnictwo ekologiczne, dietetykę).

WWW

Wspieramy nauczycieli i wzmacniamy prestiż zawodu nauczyciela

Nauczyciel, wychowawca to pierwszy mentor, który kształtuje nie tylko umysł, ale i osobowość młodego człowieka. Najlepsi nauczyciele i dyrektorzy szkół, których uczniowie osiągają różnego rodzaju sukcesy powinni liczyć na docenienie ze strony władz oświatowych i samorządowych. Współczesna edukacja, w założeniu innowacyjna, dostępna, promująca uczenie się przez całe życie, wyposażająca uczniów i studentów w optymalne strategie uczenia się, wymaga kompetentnego i zaangażowanego nauczyciela, który w pełni rozumie swoją rolę: inspirującego i motywującego przewodnika po świecie wiedzy. Wspieramy nauczycieli w wykonywaniu tych wymagających zadań. Zależy nam na skutecznym wykorzystaniu potencjału świętokrzyskich nauczycieli.

Realizujemy m.in. studia podyplomowe Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (przeszkoliliśmy 256 dyrektorów szkół i przedszkoli, szkolnych liderów nauczania i kierowników świetlic szkolnych). Wspieramy nauczycieli w realizowaniu zadań związanych z rozwojem kompetencji obywatelskich i społecznych uczniów. Wdrażamy projekt Akademia Obywatelska 1918, związany z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, który adresowany jest do 45 szkół z naszego regionu.

Widzimy konieczność kontynuowania nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego (Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków – 3 edycja) oraz doskonalenia nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych środków i narzędzi informatycznych w nauczaniu różnych przedmiotów.

WWW

Dbamy o zdrowie i aktywność fizyczną uczniów

Zdrowie i dobra kondycja fizyczna są warunkiem pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, dlatego też systematycznie realizujemy Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej – Dziecięca Piłka Ręczna, na który składa się kompleksowe wsparcie dla szkół w postaci szkoleń metodycznych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego oraz zakup sprzętu sportowego. W trzech edycjach programu wzięło za każdym razem ponad 120 szkół z regionu. Dodatkowym wsparciem młodzieży są programy nauki pływania - finansowane przez budżet państwa i województwa oraz stypendia dla młodych sportowców.

WWW

Efektywnie wykorzystujemy nowoczesne technologie w edukacji

Nowoczesna szkoła wymaga lepszego dostępu do najnowszych technologii, a także wsparcia merytorycznego i metodycznego dla nauczycieli w zakresie wdrażania nowatorskich i opartych o nowe narzędzia metod kształcenia – od elektronicznych podręczników (e-tornister), poprzez tablice interaktywne, laptopy dla uczniów, symulacje komputerowe, aż po narzędzia ułatwiające organizację procesu dydaktycznego. Dotychczasowe wsparcie tych inicjatyw od 2014 to ponad 15 mln zł. Opracowaliśmy projekt Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ). W jego ramach wyposażymy 79 pracowni w szkołach podstawowych w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Program objął 49 najbiedniejszych świętokrzyskich gmin.
WWW

Budujemy innowacyjną szkołę zawodową

Dostosowujemy się do potrzeb rynku pracy i potrzeb regionu w zakresie kształcenia zawodowego. Wspieramy system kształcenia zawodowego, rozumiany jako połączenie szkolenia teoretycznego z praktyką zawodową w przedsiębiorstwie, stąd też podejmujemy działania, które mają na celu wspierać szkoły zawodowe naszego regionu w tworzeniu dogodnych warunków sprzyjających łączeniu edukacji zawodowej z potrzebami przedsiębiorstw. Dwa lata temu rozpoczęliśmy wdrażanie wieloletniego projektu pod nazwą Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (wartość 10 mln zł). Proponowane w projekcie aktywności miały na celu wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy. Rozpoczęliśmy również realizację międzynarodowego projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe, którego celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego (całkowita wartość 17 808 774,50 zł).

WWW