Zmiana w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
3 lutego 2021
Z prac Klubu Radnych PSL w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
3 lutego 2021

Nowa Radna PSL w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek, 25 stycznia, nasza koleżanka Bogusława Wypych, podczas sesji sejmiku województwa świętokrzyskiego złożyła przysięgę i oficjalnie jest już radną sejmiku oraz członkiem Klubu radnych PSL.

W poniedziałek na początku sesji sejmiku województwa oficjalnie pożegnano i podziękowano za współpracę Mieczysławowi Sasowi z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zrezygnował z mandatu radnego. Ten znany przedsiębiorca z Buska-Zdroju przez wiele lat zasiadał w regionalnym parlamencie. Jego miejsce zajęła Bogusława Wypych, która w 2018 roku bezskutecznie ubiegała się o reelekcję z listy Stronnictwa. Oboje startowali do wyborów z okręgu obejmującego powiaty: buski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski i włoszczowski.

Bogusława Wypych mieszka w Jędrzejowie. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Studia magisterskie ukończyła na kierunku matematyka, a podyplomowe – na kierunku matematyka z informatyką. Pracę zawodową jako nauczyciel matematyki rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Dobromierzu. Po dwóch latach podjęła pracę w Studium Nauczycielskim w Jędrzejowie. Po likwidacji kierunku nauczycielskiego szkoła została przekształcona w II Liceum Ogólnokształcące, a następnie w Zespół Szkół Ekonomicznych, a obecnie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Od stycznia 1999 roku aż do odejścia na emeryturę w 2007 roku pełniła funkcję wicedyrektora placówki. W tym samym roku został powołana do komitetu założycielskiego Lokalnej Grupy Działania na obszarze powiatu jędrzejowskiego. Od 21 listopada 2007 roku pełni funkcję prezesa Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. W latach 2014-2018 pełniła mandat radnej sejmiku.

– Moją pasją jest działanie w kierunku wspierania i pomocy w realizacji lokalnych oddolnych inicjatyw społecznych. Systematycznie współpracuję między innymi ze stowarzyszeniami senioralnymi, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i innymi stowarzyszeniami, które realizują zadania służące rozwoju kapitału społecznego, zaspakajaniu potrzeb lokalnego społeczeństwa. Bardzo mocno wspieram ludzi młodych, którzy mają wiele wspaniałych pomysłów i chcą korzystać z mojego doświadczenia. Pełnienie funkcji radnej sejmiku województwa świętokrzyskiego da mi możliwość poszerzenia obszaru swojego działania. Chcę pracować na rzecz rozwoju całego województwa – mówi Bogusława Wypych.

Źródło: Echo Dnia

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/boguslawa-wypych-juz-oficjalnie-radna-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-poniedzialek-na-sesji-zlozyla-przysiege/ar/c1-15408846?fbclid=IwAR13fcbE4H8QO6Uh4XwrD5FkQA5GK8TLGgLhYwdMj9Y59SrEGsA2e9y4HtI

Rozmawiał: Paweł Więcek